Thursday, December 11, 2008

Bahan Jamita Bina Warga Bulan Januari 2009


Jamita Tahun Baru
JAHOWA SIPARMAHAN
Tgl. 01 Januari 2009
Nats : Psalmen 23 : 1
Pdt. Dr. Burju Purba
Ephorus HKI

Huria ni Tuhanta nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhanta Jesus Kristus. Selamat Tahun Baru ma di hamu saluhut na. Tapuji ma Debata Amanta Pardenggan Basa napatariparhon hita sian taon na salpu tu taon naimbaru, taon 2009 on. Mansai godang do na masa di taon naung salpu natabolus. Angka na masa natabolus i, sipata do mambahen hita marsak, maheu, alai laos godang do i tongtong mambahen hita marlas ni roha. Di taon 2009 on, ndang taboto dope aha nanaeng masa. Molo tapamanat godang ni hamaolon na taadopi di taon na salpu, olo do lomos rohanta mandalani taon 2009 on. Laho papos rohanta mamongoti taon 2009 on, diarahon do hita asa marhaposan holan tu Tuhan Debata Amanta Parmahan na denggan i. Tadok ma:
JAHOWA DO SIPARMAHAN AHU
Ende pujipujian dohot panindangion do on. Nunga sai diendehon angka na porsea on marribu taon na salpu sahat tu sadari on. Jumpang hita do di ende pujipuji on haporseaon na togu, haporseaon na so hea mose, haporseaon na tongtong imbaru, haporseaon na tongtong mangolu. Ende pujipujian on parjolo sahali diendehon Raja David. Di bagasan ende on dihatindangkon ibana do pangalamanna di panarihonon dohot di pangaramotion ni Debata di ngolu ni angka na porsea di Debata. Songon panindangion ni Raja David dohot panindangion ni angka na porsea mulai sian marribu taon na salpu, songon i ma nang hita naeng tongtong marpos ni roha di panarihonon dohot di pangaramotion ni Debata di ngolugnta. Di namangalangka hita mamongoti taon 2009 on, unang hita lomos, tahatindangkon ma mandok:”Jahowa Siparmahan Ahu”. Molo tahatindangkon Jahowa do Siparmahan ahu, ondo natahatindangkon:
1. DITONGATONGANTA DO DEBATA.

Huria ni Tuhanta nahinaholongan di bagasan Goar ni Tuhanta Jesus Kristus. Di tingki ro Panurirang Samuel tu Betlehem mangalului sahalak sian anak ni si Isai naung miniahan ni Debata, dipaudur si Isai do anakna pitu halak di jolo ni Panurirang ni Debata. Didok Panurirang Samuel tu si Isai:”Holan on do angka anakmu?”. Dialusi si Isai:”Tinggal dope ianggo siampudan i, jala idama, marmahan birubiru do ibana”.(1 Sam 16: 11). Di jampalan na di dolok Judea do si David rap dohot angka dorbiana uju ro Panurirang Samuel manopot si Isai amana i.
Songon sahalak na hea mangolu di tongatonga ni angka dorbiana si David, tontu mansai tangkas do diboto ibana aha do ulaon (peranan) ni sada halak Parmahan na mian di tongatonga ni angka dorbiana. Ndang hea ditadingkon ibana angka dorbiana; diarahon ibana do sude dorbia i tu jampalan na lomak dohot mual na tio, ditogutogu ibana do sude dorbia i mardalan mamolus angka dolok dohot rura asa unang adong na lilu manang madabu tu lombang na holom.
Sian pengalamanna songon sahalak parmahan, na tongtong mangaramoti dohot manarihon nasa na ringkot di dorbiana, ido mangonjar si David mangendehon jamita on mandok:”Jahowa do Siparmahan ahu”. Sadarion, rap hita mangendehon: “Jahowa do Siparmahan ahu”. Marlapatan, adong haporseaon na manongtong di hita paboa di tongatonganta do Debata Parmahan Nasumurung i. Rap do hita dohot Debata, mangolu do Debata, Ibana do manggomgom jala guru di Ibana do saluhut na nasa na adong. Ala di tongatonganta do Debata, gabe ngolu na arga (na berarti) ma ngolunta. Molo so Debata di ngolunta, tung na so marlapatan do sude nasa natahalojahon, ndang marlapatan nasa na dapot hita, ndang marlapatan nasa cita-cita dohot pangkirimonta.
Parmahan Nadenggan nahinatindangkon ni Raja David di Pesalmen on, laos i do Debata na mandok tu hita sadarion:”Ahu do Parmahan na denggan. Diseahon Parmahan na denggan i do hosana humongkop angka birubiruna”(Joh 10:11). Di Tano Palestina, ditanda Parmahan do sude birubiruna, jala ditanda birubiru i do nang Parmahan i. Songon i do nang Tuhanta Parmahan nadenggan i, ditanda Ibana do hita ganup marsadasada na pinarmahanna. Diseahon Ibana do hosana mate di hau pinorsilang i asa mangolu hita. Ido mambahen hita marlas ni roha jala marolopolop gabe napinarmahanna, lumobi ma di na mangalangka hita mamongoti taon 2009 on.
2. DISARIHON DO NASA NA RINGKOT DI HITA.
Songon Parmahan na denggan, Debata do panogunogu, pangubati dohot pangaramoti di hita (di Huriana). Songon Ama Parasiroha, sitompa langit dohot tano, ro di nasa isi na, ndang olo Debata paloashon hita angka nahinongkopna hurangan di bagasan ngolunta. Nionjar ni holong ni rohana na so martudosan i, diparade do nasa na ringkot tu daging dohot tondinta siganup ari. Marhite i, tung pos do rohanta mandok (songon Raja David):
“Dipatongon do ahu tu jampalan angka na lomak,
Ditogutogu do ahu di lambung aek hasonangan.
Dipasabam do rohangku” (Psalmen 23:2-3).
Di masyarakatta na hatop mubauba on, mansai torop do donganta di portibion na joujou mangido asa malua nasida sian ragam ni hamaolon na pasorat nasida. Deba sian nasida mangido dame ala sai susa pangkilalaanna; deba mangido sitiopan ala gale haporseaonna; deba mangido pangurupi ala gale pangkilalaanna; deba mangido apaulapul ala marsitaonon; deba mangido sipanganon-siinumon, parabiton, inganan (jabu) ala pogos nasida. Torop do sian nasida na mandele ala so dapot angka napinangido nasida i.
Mauliate ma di Tuhanta napasahat hatana tu hita marhite jamita sadarion. Di jamita sadarion, dipabotohon tu hita paboa holan “SADA” do na olo mangalusi jala na tuk mangalehon saluhut na na ringkot dohot na tahirim di ngolunta, ima Debata Jahowa Parmahan Nadenggan i. Ido na hinatindangkon ni Raja David na mandok:
"Hulului do Jahowa, jala dialusi ahu,
Jala dipalua ahu sian angka hagogotanhu sudena,
Joujou do na dangol on, gabe ditangihon Jahowa,
Jala dipalua do ibana sian hagogotan sudena.
Dai jala ida hamu ma denggan basa ni Jahowa,
Martua ma baoa na marhaposan tu Ibana”.
(Psalmen 34:5,7,9).
Tumangkas sian panindangion ni Raja David on, Tuhanta Jesus sandiri mandok:”Ahu do roti hangoluan i: sandok na so male be manang ise, naung ro tu Ahu; jala na so tupa be mauas manang ise, na porsea di Ahu” (Joh 6:35). Diparmahan Tuhanta do hita. Diparade do saluhut na na ringkot di hita, mulai sian na mangalangka hita sahat tu namandalani taon 2009 on. Unang ho mabiar mangalualuhon saluhut na na ringkot di ho tu Debata Parmahan Nadenggan i. Amen.
Jamita Minggu : Tgl. 04 Januari 2009
1 Musa 41 : 25 - 27
Pdt. Dr. Batara Sihombing,
Univ. Yale - Amerika Serikat
Dipalumba Debata do tu Hita
Topet di mula ni taon on, ima di ari Minggu na parjolo di taon 2009, dipakulingi hata ni Debata hita laho mandalani ari-ari ni ngolunta saleleng di taon na imbaru on. Alai ndang holan tu taon 2009-on hita dipangkulingi Debata, alana turpuk ni jamita sibegeonta sadarion tong do gabe lumba-lumba ni Debata di saleleng ngolunta, asa marbisuk jala margogo hita mangodopi ragam ni na masa di ngolunta on. Jadi gabe tangkas ma taboto, ndang hea dipaloas Debata jolmai gabe lilu jala bobonosan molo masa angka hamaolon, parungkilon, arsak ni roha nang las ni roha di ngolunta on. Alani do adong hata ni Tuhan Jesus na mandok: ibana do dalan dohot hatigoran. Manang ise na ro tu Tuhan Jesus Kristus sai mardalan di dalan hatigoran do. Antong, nang hita pe saluhut ruas ni Tuhanta, disungguli Tuhanta hita apala di bona ni taon on asa manatap hita tu Tuhan Jesus dalan hatigorani jala mual ni pasupasu di ngolunta.
Di turpukta tangkas do didok si Josep tu raja ni Misir, ima raja Firaun, na Debata do paboahon tu raja Firaun marhite nipina na naeng pamasaon ni Debata hadumaon dohot haleon di tano Misir (ay 25,28,32). Pola dua hali raja Firaun marnipi taringot tu pitu lombu na denggan na marlapatan pitu taon hadumaon di tano Misir, jala pitu lombu na marniang jala na roa na marlapatan pitu taon haleon di tano Misir (ay 32). Jadi mansai gomos do boaboa na sian Debata na naeng pamasaonna di tano Misir. Dipalumba Debata do tu raja Firaun na naeng pamasaonna (ay 28). Mansai tangkas do dipatorang si Josep di joloni raja Firaun: masa ma pitu taon hadumaon jala ihut tusi muse masa pitu taon haleon, gabe lupa ma sude hadumaon i, jadi pansing ma tano i bahenon ni haleon na soluk i (ay 29-30).
Alai na bisuk do raja Firaun. Ditangihon ibana do lumba-lumba na sian Debata na ro marhite nipina jala na pinatorang ni si Josep lapatanna. Mansai terkesan do raja Firaun tu parbinotoan dohot bisuk ni si Josep na sian Debata (ay 39). Jala si Josep, halak na tigor jala na serep i, dihatidangkhon ibana do na so ibana mual ni habisukon alai Debata do na mangalehon alus tu raja Firaun (ay 16). Dirajumi si Josep do dirina naposo ni Debata, alani do ndang olo ibana hira na bisuk manang na pistar, alai Debata do mual ni hapistaran dohot habisukon. Jadi Debata do sipujion dohot na sangap, nda gabe jolma manang naposoNa sipujion. Jadi nang pe di hurungan si Josep tingki i (1 Musa 41: 40:14) jala dijou tu adopan ni raja Misir na marhuaso, tong do serep rohana, ndang hisap di popularitas alai dihatidangkon ibana do na Debata do patorangkon, ndang ibana sandiri. Hape godang jolma di portibion holan mangalului hasangapon, ndang olo patutoru diri. Suang songoni ni Gareja, mansai jarang do halak olo mangula tanpa dikenal, mangelehon tanpa diketahui. Sabalikna, sai jabatan ma talului, pola martaon-taon hita di sada jabatan jala las rohanta ala hita torus maniop jabatani di huria, jala ujungna gabe hita ma ditanda halak. Gabe sumurut ulaon ni Tondi di tonga ni huria na mangalehon karunia pelayanan tu angka dongan pangula nasing laho pagodangkon huria i, hape hita ndang olo marganti. Hira punguan sarikkat manang punguan marga nama huria i. Boha ma gabe huria na bertumbuh sisongoni? Ai gabe hita do na sangap jala marhuaso, ndang Debata be. Suang songoni tingki pasahat silehonlehon hita tu huria ni Tuhanta, na mangalehon tu Debata do hita. Jadi ndang pola botoonni halak sadia godang tapelehon, manang sadia pe na boi tapasahat. Hape molo masa pesta di Gereja laho papunguhon dana, tapamasa do lelang, gabe tarida ma sadia godang na talehon tu huria, jala dipuji angka dongan ma hita jala las rohanta. Ujungna hita ma tadok sisuan bulu di huria i ala hita naung berjasa manang mangalehon godang tu huria i. Hape taingot ma songon dia mangalehon tu huria songon na nidok ni Tuhan Jesus di Matius 6:2-4. Ala Jesus do raja ni huria, ibana ma taoloi laho mangula dohot mangalehon silehon-lehon di huria songon hataNa di Matius 6:2-4. Unang tapangke pingkiranta jala hisap ni hajolmaon. Serep ma hita songon si Josep asa dao hita sian angka parsoalan na mambahen hurianta on marpengpeng.
Ditangihon jala dioloi raja Firaun do lumba-lumba na sian Debata. Dos ma on songon hata ni natuatua na mandok : Tinallik bulung sihupik, pinarsaong bulung sialla. Unang sumolsol di pudi ndada sipaingot na soada. Manat do dirajumi raja Firaun boaboa sian Debata. Serep do rohana mangoloi hata ni Debata jala ujungna malua ma halak Misir sian haleon potir na mansai dokdok. Jadi on do tong tanda ni uluan na bisuk, ditangihon sipaingot, dioloi Debata, jala dipingkiri na porlu tu angka rakyatna. Uluan na bisuk ima halak na olo paserep rohana mambege dohot mangoloi hata ni Debata. Molo so olo be uluan mambege hata ni Debata, ima tanda ni nanaeng masa angka haporsuhon dohot haleon. Suang songoni do nang di bagasta be, ima diangka keluarga ni halak Kristen. Molo so olo be serep rohani angka amangta dohot inangta laho mangoloi hata ni Debata, angka hamaolon dohot haporsuhon na ma songgop tu keluarga i. Suang songoni do nang di hurianta be. Molo so serep be rohani angka pangula laho mambege dohot mangulahon hatani Debata, angka parbadaan, hosom, late, teal, dohot angka hamaolon nama songgop tu huria i. Antong sipasidingon do roha na jugul laho mangulahon hata ni Debata asa dao angka hasusaan dohot parungkilon sian keluargata dohot punguanta. On ma lumbalumba ni Debata di ngolunta dohot di huria apala di bona ni taon on. Dua do gongdangna: ulahon hata ni Debata malua asa ma hita sian parmaraan, alai molo so tatangihon hata ni Debata gabe songgop ma tu hita parmaraan. Jadi kata kunci ima ulahon hata ni Debata.
Dipillit raja Firaun mangoloi Debata (ay 32-37). Didiori rohana ma sada halak na pantas jala na pistar marroha, sipabangkitonna patotahon tano Misir i laho mangulahon lumba-lumba na sian Debata. Dipillit ibana do si Josep laho patotahon ulaon i (ay 33-34). Didok si Josep ma asa dibahen pangaradeon saleleng pitu taon hadumaon marhite na dipapungu saparlima sian tano Misir angka sipanganon dohot eme bahen sipanganon sogot. Jadi adong ma bohal ni tano i tumagam na pitu taon haleon i na laho songgop sogot tu tano Misir asa unang mate so mangan isi ni tano i. Mansai denggan hian do rencana on di roha ni raja Firaun dohot roha ni angka naposona sudena. Pola do didok raja Firaun na so adong jumpang nasida parroha songon si Josep di tano Misir, sahalak na bisuk jala disonggopi Tondi ni Debata (ay 38). Ala dipatudu Debata do bisuk tu si Josep gabe dipabangkit raja Firaun do ibana gabe uluan di tano Misir songon wakil ni raja Firaun laho manguluhon tano Misir (ay 40).
Mansai muba do tutu ngolu ni si Josep di tano Misir ala hot ibana satia mangoloi Debata. Nang pe di hurungan ibana satongkin manaon na porsuk alani hatigoranna alai dipalua Debata do ibana sian hurungani. Olo do sipata molo satia manang tigor hita mangoloi hata ni Debata gabe sisogo hita di angka dongan. Molo masa pengalaman sisongoni di ngolunta, satia ma hita torus di bagasan hata ni Debata manang hatigoran. Manatap do Debata di angka hamaolon na taadopi, ndang sadia leleng patuduhononni Debata do hasitonganna dohot panguripionna tu hita. Unang hita sumurut mangulahon na denggan dohot na tigor di bagasan pangoloion tu Debata.
Tangkas do muse sian turpuk ni jamita on songon dia pangurupion ni Debata tu hita jolma. Mansai balga do pasupasu ni Debata na pinatuduNa tu raja Firaun. Toho ma Debata mual ni pasupasu. Nang di ngolunta pe, Ibana do mual ni pasu-pasu di hita. Diparmahani do hita manipat di taon na salpu, jala nang di taon 2009-on pe rade do Debata pasahat pasupasuNa tu hita. Turpukta patorangkon songgop pasupasu ni Debata tu hita molo marbisuk hita mangoloi hataNa. On do na mansai porlu taantusi asa songgop pasu-pasu ni Debata tu hita nang tu hurianta HKI. Asa dihilala ruas ni HKI pasupasu na sian Debata, inna roha porlu do hita merenungkan ragam ni pelayanan di HKI. Isarana, nunga sude ulaonta di huria dohot program ni huria patuduhon sangkap ni Debata? Porlu serep rohanta mambege soara ni Tondi Debata. Atik na holan cita-cita ni hajolmaon do nuaeng nataula di tonga ni huria, porlu serep rohanta mamereng. Adong saotik sunggul-sunggul sipasahaton: tudia do gumodang tapangke hepeng ni Tuhani di huriaNa, tu jolma do manang tu benda na mate, isarana gedung Gereja? Marratus juta boi tapapungu laho membangun gedung Gereja alai hea do tapapungu tong marratus juta laho membangun haporsean ni angka ruas? Molo holan membangun gedung do tapangke hepengi, aha ma naboi bahenon ni gedungi laho pasangap Debata? Holan inganan marminggu sahali saminggu do i, ipe holan dua jom do. Taingot ma hata ni Tuhan Jesus tu angka siseanNa di Markus 13: 1-2, tingki didok sieanNa tu Ibana taringot ulini jala balga ni joro ni Debata. On do didok Jesus, marumpak do annon sude angka batu ni joro i (Markus 13:2). Bangga do halak Yahudi di hinabalga joro ni Debata na pinajongjong nasida, dos ma songon las ni rohanta molo balga dohot megah gedung ni Garejanta alai ngolu ni angka ruas sursar godangan. Alai Tuhan Jesus raja ni huria i, mate ibana di hau pinarsilang na laho paluahon jolma do, hita angka ruasNa. Porlu tapingkiri boha membangun ruas ni huria, porlu rade hita papunguhon dana marratus juta laho melayani manang membangun hapoersoan ni angka ruas ni huria asa bidang diantusi jala satia dipangoloion.
Hea do tingki di Yunani ahu dipaboa halak Yunani tu ahu na hea negara Yunani dijajah Negara Islam Turki saleleng 400 taon alai ndang adong halak Yunani na meret tu Islam. Sahat tu sadarion sude do nasida Kristen. “Aha mambahen”?, ningku. Dialusi dongan on, “ala na di jabu-jabu do hami marpungu martangiang dohot patorangkhon hatani Debata. Mansai masuk hata ni Debata huparsiajari hami, jadi nang pe dijajah halak Turki hami alai hapoersean nami tong do hot”, inna ibana. Suang songoni tingki on di ingananku tinggal di Amerika, adong sahalak dongan sian Cina, dosen di Universitas do ibana di Beijing. Didok ibana, mansai maol do ngolu haporseaon di Cina ala pemerintahan komunis, diorai do marugamo. Alai lam tamba do bilangan ni halak na porsea nuaeng. Alasanna, nang pe ndang boi nasida tu Gareja alai marpungu do nasida sipsip di angka jabu laho mangguruhon hata ni Debata. Ala ringgas na nasida mangguruhon hata ni Debata, jala dioli Debata, gabe tamba bilangan nasida. Jadi nang pe ndang adong gedung Gareja alai mardalan parguruan mambege hata ni Debata, lam balga do bilangan ni halak na porsea di Cina. Sabalikna benereng di Amerika dohot di Jerman, balga-balga jala mansai uli gedung Gereja alai na marminggu holan 20-30 halak. Ia apala nahudok marhite on carita on ima asa unang holan na kosentrasi hita HKI di pembangunan gedung alai pogos hita mambangun tondi ni ruas. Molo laho gabe pasupasu do HKI, tatangihon ma hata ni Debata jala taulahon. Na marlapatan doi, tabangun ma hapoersoan ni ruasta di bagasan hata ni Debata asa gabe pasupasu hita di bangsonta, songon bangso Korea na mansai ringgas mangguruhon hata ni Debata, gabe pasu-pasu nasida di portibion. Amen.

Jamita Minggu 1 dung Ephipanias
Tgl. 11 Januari 2009

Johannes 15 : 1 - 8

Pdt. Firman Sibarani, M.Th
Pdt. HKI Resort Medan I

Gabe Sisean Natutu
PATUJOLO
Perikop jamita on di Bibel marjudul :”JESUS DO HAU ANGGUR “. Sada perumpamaan do on, bentuk allegori. Disi disusun gambar-gambar (kiasan-kiasan) laho pabotohon maksud dohot tujuan na buni jala na asing sian isi ni perumpamaan i. Hau anggur na tutu ima Jesus. Rantingna ima sisean. Tukang porlak i ma Debata.
Perumpamaan on memuat gagasan-gagasan na berkaitan tu tema hasadaon ni Jesus dohot angka siseanNa. Hasadaon i dihatai di konteks suasana parsirangan ni Jesus dohot angka sisean i (Joh. 14; 16). Di Johannes 14 digombarhon do hasadaon masa depan di Banuaginjang (ayat 1-3, 28). Di perumpamaan on digambarhon do hasadaon ni Jesus dohot siseanNa di kenyataan hidup sehari-hari manang masa saonari di tano on.
Prinsip hasadaon i ima pandohan ni Jesus “Sai Mian Dibagasan Ahu Ma Hamu, Songon Ahu Dibagasan Hamu !” (ayat. 4). Maksud dohot tujuanna, molo mian dibagasan Jesus do boi sisean i gabe sisean na tutu (menjadi murid yang benar), angka na mambahen marsangap Debata marhite na mamparbuehon godang.

HATORANGAN:
Jesus Do Hau Anggur Na Tutu (ayat 1, 4)
Di Bibel Padan Na Robi dikiashon do Israel songon hau anggur. Kiasan on dipake tu dua pengertian. Parjolo, Israel ima hau anggur na songon bayangan. Jesus do Hau Anggur na tutu. Hamalimon ni Israel (2 Musa 19 : 6) bayangan ni hamalimon ni Jesus. Israel ndang boi paluahon dirina, alai Jesus do na paluahon Israel. Paduahon, Israel songon hau anggur dalam pengertian degenerasi (kemerosotan). Israel hau anggur na lambang, na liar, na sega ala na mangoseose tu Debata (Jer. 2:21; Hes. 15; Hosea 10:1). Israel ndang hau anggur na tutu. Jesus do hau anggur na tutu, ima na sian Debata, na dibagasan Debata jala na mambahen marsangap Debata (Pah. Joh. 8:42, 54; 17:4).
Digotap Na So Marparbue, Dipaias Na Marparbue (ay. 2)
Tujuan manuan hau anggur ima asa marparbue na godang. Ranting na so marparbue ndang marguna, gariada manegai tu ranting na asing. Ala ni i ingkon di gotap. Judas Iskariot sada ranting na so marparbue, na manegai ala manjehehon Jesus. Di gotap do ibana sian punguan sisean ni Jesus (pah.Mat. 26:24).
Dipaias ranting na marparbue asa lam godang parbuena. Angka sisean, asing ni si Judas Iskariot nunga dipaias (pah. Joh. 13:10). Ias sisean i binahen ni hata ni Jesus (Joh.15:3). Hinorhon ni hata i lam polin, bulus roha, ngolu hasiseanon nasida, gabe marparbuehon godang jala torus ganda. Tarida do i lumobi dung haroro ni Tondi Parbadia.
Mian ma Dibagasan Jesus (ay. 4-6)
Mian di bagasan Jesus mengungkap hubungan ni sisean dohot Jesus. Songon ranting na lohot tu bona, songon i ma sisean ingkon lohot (menyatu) tu Jesus. Di pangido Jesus kesatuan timbal balik, “Sai mian dibagasan Ahu ma hamu, Songon Ahu dibagasan hamu” (ay. 4). Songon bona ni hau sebagai sumber hangoluan na menyalurkan zat tu ranting, songon i do Jesus mual ni hangoluan di sisean (pah. Joh. 10:51). Jesus nunga ro mangalehon hangoluan (Joh. 10:10). Asa adong hasadahon na timbal balik, ingkon mian ma sisean dibagasan Ibana. Songon ranting na respon manjalo zat hangoluan sian bona, songon i ma sisean respon manjalo hangoluan sian Jesus. Jadi mian dibagasan Jesus lapatanna menyatu tu Jesus jala marhangoluan sian Jesus.
Molo menyatu tu Jesus, marhangoluan sian Jesus do boi sisean marparbuehon godang. Di luar ni Jesus ndang adong hatamaon gabe sisean jala ndang tarbahen marparbue. Dang tarulahon manang ise hasiseanon molo di luar ni Jesus. Alai molo marojahan manang tergantung do tu Jesus tarula sisean ido manang aha, laos marparbuehon godang (pah. Joh, 14:12).
Jumpang Manang Dia Pe Dipangido (ay. 7)
Sada tanda na mian dibagasan Jesus ima mian hataNa bagasan sisean. Artina, sisean respon, manjalo, manghangoluhon hata ni Jesus. Molo mian hataNa dibagasan sisean manjamin jumpang manang dia pe dipangido. Aha na dipangido ima angka aha na nidok (pinangido) ni hata ni Jesus na mian dibagasan diri ni sisean. Tontu aha na dipangido hombar ma i tu lomo ni roha ni Debata, ndang manang aha na hombar tu lomo ni roha ni sisean (pah. ay. 16 ; 14 : 13 ; 16 : 23 ; 1 Joh. 3 : 22 ; 5 : 14). Manang dia (manang taringot tu dia) hata ni Jesus dibagasan sisean i gabe saut marparbue marlompit ganda (pah. Mat. 13 : 8).
Marsangap ma Debata (ay. 8)
Sada tujuan ni ngolu na marparbue ima asa marsangap Debata (pah. Mat. 5 : 16 ; 1 Kor. 6 : 20 ; 1 Pet. 4 : 16). Sisean na marparbuehon ganda mambahen ganda marsangap Debata, Alana sian parbue nasida nyata kehadiran dohot ulaon ni Debata sebagai tukang porlak (siparnampuna).
Gabe Sisean Natutu (ay. 8)
Molo mian di luar ni Jesus jala so marparbue ndang sisean na tutu jala ndang tutu sisean. Molo mian dibagasan Jesus jala na marparbuehon godang do sisean na tutu (pah. Joh. 13 : 35).
Hahonaan Tu Jamita
1. Gabe Sisean Natutu Ma
Sude halak Kristen nunga gabe sisean ni Tuhan Jesus (pah. Mat. 28 : 19 ; Joh. 8 : 31 ; Ul. 6 : 1). Alai sisean ndang sembarang sisean ndang sisean na lambang, na liar, na so marparbue. Sisean na so tutu do i, jala ndang tutu i sisean. Dipadiri do halak Kristen gabe sisean na tutu jala na tutu sisean.
2. Mian ma Dibagasan Jesus
Asa gabe sisean na tutu ingkon mian do dibagasan Jesus. Ndang marsigantung tu jolma, arta manang portibi, alai marsigantung tu Jesus. Tongtong adong kontak dohot Jesus, ima kontak antar tondi. Artina kontak antara tondinta tu tondiNa, rohanta tu rohaNa. Kontak i adong marhite tangiang, penghayatan di hata ni Debata (pah. Mrk. 1 : 35 ; Luk. 2 : 19). Tu angka na manangihon / na manghangoluhon hata ni Debata dohot ngolu na martangiang do songgop Tondi ni Debata. Laos Tondi ido na manuan manambori gabe tarbahen mian hata ni Debata di hita. Dibagasan pengalaman na songon ido hata ni Debata gabe hadirionta (nataparmudarhon – natapardagingkon).
3. Mambahen Marsangap Debata.
Ia sisean na tutu ima na mambahen marsangap Debata. Halak Kristen dipadiri asa gabe sisean na mambahen marsangap Debata. Molo so mambahen marsangap Debata ndang sisean na tutu. Sude ma halak Kristen mambahen marsangap Debata. Songon dia asa marsangap ? Sude marparbue. Ndang asal marparbue, alai marparbuehon na godang jala “torus ganda”. Torus mamparbuehon Jesus, ima manjamitahon hataNa dohot holongNa marhitehite hata dohot pambahenan.
Jamita Minggu 2 dung Epiphanias
Tgl. 18 Januari 2009
2 Musa 6 : 1 - 7

Pdt.Marhasil Hutasoit, M.Th
Pendeta HKI Resort Siantar II

1. Patujolo
Nang pe mangadopi parungkilon bolon: isara ni manuhuk boban na dokdok, rodi (kerja paksa), parhatobanon, ndang sai pintor tangkup be halak manjangkon pangurupion. Boi do ala ndang masitandaan, boi muse do ala naung mandate gabe luhut angka pangurupion dirajumi ndang sadia marguna be mamboan hamubaon. Isara ni halak na naeng mogap maol toguon. Manggarpasi hinorhon ni biarna, laos gabe mangaithon pangurupi i tu toru. Hinorhon ni i, pangurupi ndang holan mangoloi pangidoan ni namarungkil alai boi masa do nang marhite pambahenan na koras.
Marhite i ma molo naeng tolhas hamubaon/panoguon ingkon risihanta ma i sian dua panatapan ima sian hadirion/gogo ni pangurupi dohot sian panjangkonon ni na marsitaonon. Isara ni halak na martopap ndang tupa dohot sabariba tangan; ingkon masijangkonan do na patupahon dohot na marsaulihon. Ndang boi jolma i malua sian parungkilonna so mangasahon Jahowa ai mardonganhon Ibana do dapot gogo maninggalhon inganan parungkilon bolon mamongoti huta bagabaga na so jumpa di tano on.
2. Impola sipahembangon di jamita
a. Jahowa manopot bangsoNa. Sian Jahowa do haroroan ni gogo na tuk paubahon. Tung so tolap jolma i do mangatasi nasa parungkilon na songgop di ngoluna, ai gari na mura boi gabe maol; parsaulian hian pe boi do putor gabe hamagoan. Molo ro Jahowa mangantoi na masa di ngolu ni bangsoNa ndang holan sitaonon i na muba gabe las ni roha, alai botoonta ma gari angka parungkilon i pe boi diuba. Mardongan Jahowa do jumpa panghirimon ia di balik ni hamaolon na masirainrainan on, laos boi gabe parhitean mangebati inganan na so tinagam ni roha.
Nang pe sai jotjot hita holsoan manimbangi gogo na so sadia, alai haroro ni Jahowa mamboan panghirimon. Laos haroroNa i patandahon dia do boban na patut sipasidingon jala dia na ingkon porsanon. Ingotonta ma hata ni ende na mandok: “Dung ro Jesus i patar ma tu au, gogoNa sude, holongNa di au! Ibana haposan, haporusan ... (B.E. No. 192).
Sopot di bona ni taonon ditopot do hita ganup jala dipabotohon naung ro Jahowa jala gabe gogo patukhon haboionta. Ndang holan hita be na sari di angka na tahaporluhon alai sumurung sian i dope, ai nunga ro Ibana gabe panogunogu di saluhut langkanta. Ndang holan sian hamaolon hita toguonna, alai di bagasan hamaolon i pe dohot do Debata mandongani jala patukhon gogonta.

b. Dipatandahon do diriNa sitompa jala nampuna saluhut na adong. Marulak loni do dipatandahon ia panogunogu sihaposan jala siihuthonon i, ima Jahowa. Goar i papatarhon hadirionNa na so tinopa (Yehovah atau Jahweh, nama pribadi Allah menyatakan keberadaan diriNya sebagai sumber kehidupan yang kekal, Ia yang ada dan akan tetap ada yang keberadaanNya tidak akan tergantung oleh sesuatu apa pun), jala na Pangaramoti (Yehovah Roi, Allah gembala dan pemelihara). Hadirion na tontu (Yehovah Sabaoth) jala na tuk pangasahonon (Yehovah Melek). Hasangapon jala hamuliaon na so hatudosan i mangerbang tu saluhut nasa na mangolu gabe boi dijou goarNa nang pe marhite pandohan nang pangantusion na marragam. Marhite hapapatar ni hadirionNa tu halak na porsea mandalani ariari ni ngolu na gok harunduton on di bagasan pos ni roha so pola mandate binahen ni maolna. Mardonganhon Jahowa godang dope sipatandahonna tu hita marhite angka ulaon. Laos mardonganhon Jahowa patandahononNa bogasta tu na humaliang asa tuk ihuthonon jala gandahonon ni sundut na umposo.


c. Dipabotohon do huaso dohot hagogoonNa. Namargogo do Jahowa pasauthon sangkap hatuaon i sian rongoman ni siasahon gogo. Tutu margogo do portibi on lumobi ala jotjot sala guna gabe hira na gogo idaon, alai patar ma ia huaso parsatongkinan tunduk do maradophon huaso na manongtong. Di si ma botoonta ia huaso ni Debata ndada huaso na mangalengsehon siasahon gogo. Dilean do tingki dohot tu na anggar jago patuduhon gogona sahat tu na habis gogo anggiat patar parsatongkinan do gogo na so dipangke mangihuthon Jahowa. Alai halak na tongtong mangalangka mardonganhon Jahowa sai ganda do gogona ai ndang holan monang maralohon musu gogona dohot do monang maralohon dirina, monang manaluhon hagiot ni roha na lam so tangkas pangidoanna.

d. Jahowa papatarhon na so binoto ni jolma. Sude ulaon ni Jahowa patandahon hadirionNa. Panjouon tu angka ompu ni na porsea i, isara ni: tu si Abraham, Ishak nang tu si Jakob pe gabe dalan do i asa angiat di tanda jala dihaporseai nasa na tinompa i Jahowa do nampuna saluhut sian na adong di mulana sahat ro di ujung ni tano on. Alai nang pe songon i ndang tuk singkop panandaon ni jolma tu Debata. Boha ma singkop panandaon ni na tinompa tu na manompa! Boha ma boi singkop na sangombas mangolu mananda na hot mangolu ro di salelengna! Dibahen i do didok Jahowa “alai ndang dipabotoboto nasida ianggo goarHu Jahowa”, lapatanna, ndang na so hea be dibege nasida, jala ndang na so hea ditanda nasida Debata andorang so i, alai ndang singkop dope panandaon i ai marudut dope ulaon ni Jahowa na so tuk sude botoon ni saluhut sundut isi ni tano on. Nang pe songon i ndang na diorui Jahowa gogo dohot hasangaponNa maradophon siihuthon Ibana alai gabe sipatondit do i asa ganup na porsea i ringgas mangihuthon bogas ni Debata songon dalan manambai panandaonna. Ganda bilangan ni jolma, jala ganda taon ni ngolu na pinasahat ni Debata laos i do sipataripar asa lam patar pangiringon dohot hadirion ni Jahowa nampuna saluhutna nasa na di tano on. Molo burju taihuthon Tuhan i tambaanNa do di hita panandaon dohot pos ni roha mandalani ariari ni ngolunta di tano on. Asa ndang holan tamba bilangan ni taon sambing alai tamba pos ni roha, tamba gogo jala tamba matoras jala tang maradophon gogo ni portibi pangela parsatongkinan on
3. Panimpuli
Disosohon turpuk on do tu ganup siihuthon Jesus asa lam ringgas pasolhot dirina tu Debata. Marhite i ma tangkas botoonta na so holan hita manarihon na ringkot di ngolunta on, jala lam tomos ma rohanta mangalangka mandalani taon on ai boi do hita jumpa dohot Ibana marhite tangiang, marhite ulaon siganup ari gabe margogo ma hita manatap tu ari/taon na naeng ro laos ganda tua dohot las ni roha sijaloonta marhite Jahowa. Ndang sadia dope na tajalo/na sahat tu hita nuaeng, patujolo dope i manjangkon na naeng sahat manumpahi ngolunta (apa yang kita miliki sekarang masih merupakan panjar) asa lam arga na taula di adopan ni dongan laos sitindangi di pangurupion ni Debata.

Jamita Minggu 3 dung Epiphanias
Tgl. 25 Januari 2009
4 Musa 22 : 21 - 34

Redaksi
Ulaon Nahombar tu Lomo dohot Sangkap ni Debata
I. Patujolo
Sejarah mandok buku 4 Musa on disurat si Musa do, marhite bukti na adong ima : Pentateukh Jahudi dohot Samaria, tradisi Yahudi, oleh Jesus dohot angka panurat di Padan na Imbaru, angka panurat Kristen kuno, angka cendekiawan konservatif zaman modern dohot bukti dibagasan buku 4 Musa i sandiri. (songon di 4 Musa 33:1-2).
Sai disurat si Musa do dibagasan buku harianna sude angka pengembaraanna di padang gurun dohot muse manusun isi buku 4 Musa i dibagasan bentuk narasi andorang hamamatena hirahira taon 1405 SM. Jotjot do Musa patandahon dirina marhite kata ganti orang ketiga jala tabereng do i dibagasan angka tulisan kuno naso pola patoruhon kredibilitasna.
Tujuan ni buku 4 Musa on disurat ima laho patoranghon boasa halak Israel ndang langsung bongot tu tano parjanjian ni Debata dung ditadingkon nasida dolok Sinai. Digombarhon buku 4 Musa on do muse pangaramotion ni Debata taringot haporseaon ni angka ruas-Na, pamaloson dohot uhumanNa ala pemberontakan, jala songon dia ma muse sangkap na saut dipatupa Ibana.
Adong onom ciri khas na manandai buku 4 Musa on, ima :
  1. Buku 4 Musa on ima “Kitab Pengembaraan di Padang Gurun,” na patudohon mansai torang boasa bangso Israel ndang langsung tading di tano parjanjian dung ditadingkon nasida dolok Sinai, alai mengembara do nasida tanpa tujuan lobi saleleng 39 taon.
  2. Buku 4 Musa on ima “Kitab Keluhan,” jala jotjot manurat keluhan ketidakpuasan jala keluhan pahit bangso Israel tu Debata jala taringot pambahenan ni Debata tu nasida.
  3. Buku on patuduhon prinsip molo ndang adong haporseaon, ndang mungkin berkenan hita tu Debata. (bd. Heber. 11:6). Dibagasan 4 musa on pe boi do berengonta bangso ni Debata na tongtong maju ala porsea di Debata marhite haporseaon na togu, jala manghaporseai saluhut angka janjijanjiNa na gabe mual ni hangoluan dohot panghirimon na togu.
  4. Buku 4 Musa on patuduhon prinsip molo sada angkatan gagal, Debata pabangkithon angkatan na asing na gabe memenuhi janjijanjiNa dohot melaksanahon misiNa.
  5. Sensus andorang Kadesy (bindu 1-4; 4 Musa 1:1-4:49) jala sensus udutna muse di dataran Moab andorang mamasuhi tano Kanaan (bindu 26; 4 Musa 26:1-65) patuduhon ndang ala na gok hagogoon ni tentara Israel na mambahen nasida ndang bongot tu tano Kanaan di Kadesy alai alani hahurangan ni haporseaon dohot haoloon nasida do maradophon Debata.
  6. Buku 4 Musa on jotjot do muse digoari “Kitab Disiplin Ilahi,” na patuduhon na Debata do mendisiplinhon dohot manguhum bangsoNa sandiri ditingki sai marungutungut nasida jala ndang porsea tu Debata. (bdn. bindu 13-14; 4 Musa 13:1-14:45).

II. Hatorangan

Goar Bileam godangna 50 hali di bindu 22-24. Ama ni si Bileam ima si Beor. Mangolu ibana di Petor di topi sunge Efrat, 19 Km sian Selatan Karkhemis. Di Josua 13:22 ibana digoari pangarunding/ juru tenung, sahalak naso holan meramalhon ari na naeng ro alai dohot do mempengaruhina.

Ro do parenta ni Debata tu si Bileam asa lao, alai di tingki na lao ibana, rap do dohot angka induk ni Moab, akhirna marpiarpiar ma rimas ma Jahowa tu ibana ala halalaona i. Asi do roha ni Jahowa, disuru ibana do muse Bileam asa lao jala didok tu ibana asa holan manghatahon aha na naeng dihatahon ni Jahowa tu ibana. Barita taringot halode na mangkatai dison taida sebagai pelengkap na mambahen asa adong biar ni angka panurirang na lao mangihuthon angka pangajarion nang sangkap ni Debata tu nasida.

Dibagasan turpuk on, tangkas do dipatorang Bileam lao sian jabuna tu sada inganan. Bileam lao rap dohot dua halak hatobanna, na dibagasan Targum Palestina digoari si Yanes dan Yambres. Dibagasan pardalananna i, manimbil ma halodena sian dalan laho tu ladang. Suruan ni Jahowa do na naeng mangalo ibana (bdn. Job.1:6-9; Zakharia 3:1). Bileam mangalombut halodena songon na somal na masa diulahon di Timur Tengah) jala halode i masuk tu dalan na sompit di di holangholang ni angka porlak anggur, jala parik do angkupna be. Jadi dung diida halode i suruan ni Jahowa, dihapithon ma ibana tu parik, gabe tardungus ma pat ni si Bileam tu parik, gabe didatdati ma mangalombuti halodena. Mardalan ma dumao suruan ni Jahowa jala jongjong di inganan na sompit situtu, naso adong dalan parhusoronna tu siamun manang tu hambirang. Dungi diida halode i, suruan ni Jahowa pola sumsam di toru ni si Bileam halode i. Jadi marpiarpiar ma rimas ni si Bileam, gabe dilombuti halode i dohot tungkotna.

Ala pardalanan on maralo tu lomo ni roha dohot sangkap ni Debata jala parentana. Ro do suruan ni Jahowa manghalangi ibana dipardalanna i. Tolu hali halodena i mamereng suruan ni Jahowa laos tolu hali ma si Bileam mangalombut ibana asa mangalanjuthon pardalanan nasida(ay. 23-27). Holan halode i do na mamereng naso boi binereng ni pangarunding i. Dialusi Suruan i do, na Jahowa do manuru nasida asa mangambati pardalanan ni si Bileam ala pardalanan na i maralo do tu lomo ni roha dohot sangkap ni Debata. Udutna i muse, mangkatai do halode i tu si Bileam. Kemungkinan besar adong do sungkunsungkun sian antara hita : boha? toho do boi mangkatai binatang i ? alusna: Ndang adong naso tarpatupa Debata (Luk. 1: 37), ala dibungka Jahowa do baba ni halode i gabe boi ibana mangkatai gabe di dokma tu si Bileam: “ Aha mana na hubahen tu ho, umbahen lombutonmu ahu nungga pola 3 hali ? Tung dung ma somal au mambahen songon i tu ho ?” Implikasinya, si Bileam ingkon porsea do tu pandapot na sintong sian halode i nata pe maralo tu pandapotna sandiri (28-30).

Dung dibereng si pangarunding ma suruan ni Jahowa naso binerengna hian ala holan halode i na boi mamereng suruan i. Disi ma lam diantusi ibana, songon dia latar belakang parulaon ni halodena i. Ujungna marsomba do si Bileam manungkap tu tano dijolo ni suruan ni Jahowa. Disalahon suruan ni Jahowa i ma si Bileam taringot tu pangalahona mangalombut halodena i, laos dipatorang tu ibana alasan na mangambati dalan ni si Bileam ala pate tu hamagoan do dalanna i, jala maralo tu lomo ni roha ni Debata(ay. 32-33). Barita on ma na gabe sada sipasingot tu angka jolma na dalanna pate tu hamagoan. Bileam mananda dirina, jala mangaku do ibana sebagai halak na mardosa tu Debata. Dipertobatan manang hamubaon ni rohana, mulak ma ibana tu jabuna sebagai tanda na olo ibana mangoloi Debata(ay. 34).

III. Panimpuli

Di Minggu tolu dung Epiphanias on, dibagasan turpuk on dipatuduhon do si Bileam na mencoba bertindak mangalo tu hata/parenta ni Debata. Alai dipapatar Debata do diriNa marhite surusuruanNa na langsung parsidohot na lao mangambati ulaon ni si Bileam naso denggan i. ala ulon ni si Bileam i manuju tu dalan hamagoan do. On ma na gabe sipasingot/lumbalumba tu angka naso olo marhamubaon asa mulak tu dalan ni Debata. Mangulahon na hombar tu sangkap dohot lomo ni roha ni Debata. Jala tradisi taringot Bileam on jotjot do dipangke angka parbarita nauli na laho patuduhon angka ulaon ni Debata tu angka na dumenggan (5 Musa. 23:5-6; Josua 24: 9-10; Mika 6:5, Nehemia 13:2). Antong, binsan sadihari dope? On ma tingkina, tapauba ma rohanta sian angka ulaon na humurang/jat i dohot dalan naso tingkos i tu tu angka ulaon na hombar tu lomo dohot sangkap ni Debata. Sai didongani Tuhanta ma hita mangulahon saluhutna i. Amen.