Thursday, April 03, 2008

Jamita 20 April 2008


Jamita tu Minggu Kantate
Tanggal, 20 April 2008
Nats : Josua 6:15-20
Pdt. M.P. Siregar, M.Th
Pendeta HKI Resort Huta Bayu

Endehon Hamuma di Jahowa

I. P a t u j o l o.
Buku Josua on, i ma udut ni lembaran sejarah na masa na adong di Buku Penta­teuch (5 Musa), na manurathon ragam ni angka peristiwa sejarah parngoluon ni bangso Israel, isara ni na mamolus batang aek Yordan laho masuk nasida to taro Kanaan.
Dung marujung ngolu si Musa, si Josua nama na manguduti ulaon i mangganti si Musa, ibana nama na memimpin bangso Israel laho tolhas tu taro Kanaan (sekitar di taon 1405 SM).
Angka na masa di buku J osua on meliputi sekitar 25 - 30 taon udut ni sejarah parngoluon ni bangso Israel, secara khusus dipatorang do disi manang songon dia hamamasana, Debata mangalehon tano Kanaan tu bangso Israel, i ma tano naung binagabagahon ni Debata Jahowa hian tu bangsoNa i marhitehite ompunasida (pat, J osua 21: 43).

II. Hatorangan ni Turpuk.
l. Minggu Kantate, i do goar ni Minggu on, lapatanna : Endehon hamu ma di Jahowa. Pinatutomu tu hamamasa ni sejarah di pardalanion ni bangso Israel, ai marende dohot marsuraksurak dohot marsarune do bangso Israel laho mamuji dohot pasa­ngaphon Debata di hagogoon dohot hamuliaon ni Jahowa.
Marojahan dibagasan haporseaon na togu tu Debata do bangso i, manghalas­hon angka pambahenan ni Debata na manogunogu, mangaramoti dohot na tongtong sumarihon nasida saleleng di pardalanion nasida sahat tu na tolhas nasida tu tano Kanaan rodi na papatuhon huta Yerikho nasida marhite hagogoon ni Debata.
Saonari pe, bangso Israel pataridahon balga ni las ni roha nasida i, so­ngon sada tanda mauliate ni roha nasida do i tu Debata, lumobi muse naung ma­ngalehon tano Kanaan na gabe partalian nasida.

2. Ndada holan dibagasan hata sambing Debata mangalehon tano Kanaan i tu nasida, alai tangan ni Debata sandiri do na langsung mangula laho papatuhon pangisi ni huta Yerikho.
Si Josua, tokoh utama na berperan aktip dipangke Debata laho patupahon a­ngka ulaon na hombar tu sangkap ni roha ni Debata.
Sian mulai Pas’ah na parjolo sahali, di hatiha bangso Israel laho mamolus laut Rara i, dipatupa Debata do sada tanda halongangan bolon na paluahon bang­soNa i taripar tu bariba, Debata do na mambola aek i gabe mahiang asa boi da­lanan ni bangso i taripar tu bariba gabe malua do nasida sian hamaolon i, alai ianggo bangso Misir na mangalele nasida diuhum Debata do, ai marlonongan, mogap jala godang nasida marmatean hinorhon ni naung dipaulak Debata aek i songon na somal hian dimulana.

3. Dipataridahon Debata do hagogoonNa i marhite hadirion ni Si Josua naposoNa i, laos dipatutomu ma muse tu pangalahona na tongtong marpangoloion tu Debata na unduk mangulahon saluhut hataNa, ai marhitehon i ma dapotan asi ni roha ibana sian Debata di hagogoonna patundukhon manang manaluhon pangisi ni huta Kanaan. Ai dihamamasana i, holan si Rahab do dipangolu rap dohot pangisi ni bagasna, ala dibunihon ibana do angka suruan na sinuru ni Si Josua i.
Laos dihamamasa ni paraloan i do muse, di tingki pengambil alihan ni parnampunasaon di tano Kanaan sian pangisi ni huta i, jumolo do Debata paingot­hon nasida hian asa unang adong sian tongatonga ni bangso Israel nanggo saha­lak pe na mangulahon hajahaton, isara na mamangke kesempatan ni partingkian na na sompit mambahen dohot mangulahon angka na so jadi, sandok ingkon tongtong do peoponnasida hata ni Debata na mandok : “ Alai ramoti hamu dirimuna maradop­hon na hona harom i, asa unang tarharom hamu, molo adong dibuat hamu sian na hona harom i, gabe hona harom maon parsaroan ni Israel bahenonmuna mambahen mar­hinamago (pat. ayat 18.)
Tung na ringkot situtu do hata on di roha ni Debata, siala na tangkas do ditanda jala parbinoto do Debata di hajogalon ro di hatangkangon ni bangso Is­rael, lumobi ma molo masa na songon on, na olo do nasida mambuat naso ugasanna.
Alai nasa perak dohot sere, ro di ulaula sian tombaga dohot bosi, parbadiaon ma i di Jahowa, pamasuhon ma i tu bilut parugasanan ni Jahowa.
Molo tung adong pe tubu angka sungkunsungkun na mandok: Boha do partupana molo songon i ?. Otik do alusna na mandok Ugasan ni Debata do saluhutna angka i ! Nda guru lomoNa do saluhut di ugasanNa ? nda holan na mamangke sambing do hita di ugasan ni Debata ? Asa hape, nasa na adong di hita nang di sinuaeng on, Debata do nampunasa i jala silehonlehonNa do angka ondeng i saluhutna asa tapangke i hombar tu lomo ni rohaNa, molo so ido buaton ni Debata do mulak tu Ibana na sian Ibana hian suang songon na masa na dibagasan Turpuk on.

II. Hahonaanna.
Na tung ringkot situtu do parateatehononta sian saluhut angka na masa na dibagasan Turpuk on, na mandok:
1. Na tau tiruan na tung denggan situtu do parngoluon ni si Josua on hangoluhononta, lumobi ma di pangalahona na sai tongtong marpangoloion tu Debata, ai so mansohot ibana mangulahon angka na denggan i na hombar tu lomo ni roha ni Debata, huhut laos mardongann haporseaon na togu do ibana tongtong to Debata, umbahen na manang aha pe diula ibana gabe manjadi do, ai dihaporseai rohana situtu do na Debata do na mandongani jala na mian dibagasan ibana umbahen na manjadi saluhutna.
2. Taingot ma tongtong paboa marhitehite hagogoon ni Debata sambing do na tuk laho mangurupi hita di manang aha pe na taula na hombar tu lomo ni rohaNa, jala na tongtong rade do Tuhantai laho mangurupi hita asa malua situtu hita sian ragam ni angka hamaolon masa na tabolus i, isara ni parsahiton, rundut ni pingkiran ala godang ni sisarihononhon dohot pangalaho ni keluarga na hurang manjalo angka hata sipaingot na denggan sian angka na marholong ni roha, nga­lut ni parngoluon siganup ari na soada sipatupaon na jotjot mambahen lam tu galena panghilalaan, halojaon, arsak ni roha horhonon ni angka na marragam i, parungkilon, sitaonon, dna, molo masa angka i jala taadopi i pintor tunduk nama hadirion niba molo so manahan be hits disi. Molo masa angka na songon i tu hita na manosak ngolunta on di tingkina be, diigil, Debata do sian ganup hita jolma na porsea di Debata, asa ungkap situtu rohanta laho pasahathon saluhutna i tu adopan ni Debata marhite tangiangta.

3. Haporseaonta ingkon lam tu toguna do, lumobi ma molo masa hamaolon ni ngolu na manosak hita, alana tong so adong do alternatip na asing na gabe pilihan berganda di hita na tuk laho mangurupi hita asa malua sian angka hamaolon i.
Haporseaonta i dohot mangasahon Asi ni roha ni Debata sambing do na patau­hon hita mangido pangurupion sian Debata na mangolu i songon si Yosua na ma­ngido pangurupion sian Debata, dioloi Debata do pangidoanna i marhite na mangalehon haluaon sian angka musuna, huhut lam martambatamba do gok ni las ni roha ni bangsoNa i na mangalehon muse tano Kanaan gabe partalian nasida.

IV. U sul Ojahan ni Turpuk.
Pangido ma pangarupion sian Debata asa malua ho.
1. Pangasahon ma Asi ni rohaNa.
2. Rade do tongtong Debata mangalusi huhut mangalehoni tu ho